ROD "Przemysłówka" w Pile jest położony między ulicami Paderewskiego, Koszycką, Chopina oraz Szymanowskiego
(patrz mapka w zakładce Kontakt).
Na tym terenie jest umiejscowionych 91 działek, w tym 5  jest  wolnych o powierzchniach:
  • działka nr 41  o pow. 390 m2
  • działka nr 42 o pow. 312 m2
  • działka nr 60 o pow. 612 m2
  • działka nr 62 o pow. 398 m2
  • działka nr 78 o pow. 347 m2 
Bardzo zachęcamy Państwa do przyłączenia się do nas. 
Prosimy o kontakt z Zarządem ogrodu ROD "Przemysłówka"
 
Opłaty ogrodowe ROD Przemysłówka w Pile w 2017 roku

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD Przemysłówka w Pile na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD postanawia, że:
  • opłata ogrodowa w 2017 roku wynosić będzie 0,65 zł od m² powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,07 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),

  • Opłatę ogrodową energetyczną w roku 2017 w wysokości 2,00 zł od działki w ROD. Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowych.

  • Pozostałe opłaty:
- podwyższona opłata ogrodowa dla działkowiczów, którzy nabyli działki w danym roku czyli (dawne wpisowe) 150,00 zł
- inwestycyjne (działka zagospodarowana) 300,00 zł
- inwestycyjna (działka niezagospodarowana) 200,00 zł
- opłata za podłączenie się do linii energetycznej 400,00 zł
– za podłączenie energii elektrycznej do działki nowym nabywającym działkowiczom opłata wynosi 200,00 zł
- koszty za list z upomnieniem odebrany i nieodebrany w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego + 3,00 zł (koszt     manipulacyjny)
– koszty wywozu nieczystości komunalnych z działki przekazanej lub zbywanej ponosi zbywca lub nabywca 90,00 zł- opłata za energię elektryczną (prognoza + niedopłata za okres ubiegły) każdy działkowicz indywidualnie wg. zużycia energii elektrycznej odczytanego z urządzenia pomiarowego przypisanego do danej działki + opłata abonamentowa w wysokości 8,00 zł za rok.


Podstawy prawne opłat ogrodowych w ROD Przemysłówka w Pile w 2017 roku 
opłaty ogrodowe w ROD Przemysłówka w Pile w 2017 roku są zgodne: 
- ze Statutem PZD par. 144 oraz par. 150 ust. 1 i 2
- z obwieszczeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 stycznia 2016 r.w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
- z Uchwałą KR PZD Nr 4/IV/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku
- z Uchwałą Nr 285/2015 PKR PZD z dnia 05 listopada 2015 roku
- z Uchwałami Walnego Zebrania członków PZD Ogrodu ROD Przemysłówka w Pile w dniu 22.04.2016

Statut PZD par. 144
1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.
2. Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca.
3. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 47
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 stycznia 2016 r.w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienieNa podstawie art. 481 § 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.1)) ogłasza się, że poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7% w stosunku rocznym.
Kreator www - przetestuj za darmo